Pozitia B.O.R. este „straina de cugetarea Bisericii Sobornicesti”

fragment din Memoriul Comunităţii Sfântului Munte Athos

„… adresându-ne:

- Sanctităţii Sale Patriarhului ecumenic Bartolomeu şi Sfântului Sinod Patriarhal de la Constantinopol,

- Prea Fericiţilor Întâistătători ai Patriarhiilor istorice şi ai celorlalte Patriarhii şi Ierarhilor Sfintelor Sinoade din cadrul acestora,

- Sfinţitului cler ortodox şi poporului binecredincios de pretutindeni,

Denunţăm cele de mai jos:

(…) 10. Decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a României [din 8-9 decembrie 1994] ca fiind străină de cugetarea Bisericii Soborniceşti, din următoarele motive:

a. Consideră că anatemele îndreptate împotriva ereticilor au fost aruncate de Sinoadele Ecumenice în duhul lipsei de dragoste, în vreme ce astăzi, când există dragoste, unirea poate fi lesne înfăptuită. În acest fel se aduce o hulă foarte grea împotriva Duhului Sfânt, sub inspiraţia Căruia au fost luate aceste hotărâri şi împotriva memoriei dumnezeieştilor Părinţi, pe care Biserica îi numeşte teofori (purtători de Dumnezeu), guri ale Cuvântului, organe ale Duhului etc;

b. Propune un fapt nemaiîntâlnit în istoria Bisericii: înlocuirea autorităţii Sinodului Ecumenic cu consensul Sfintelor Sinoade locale.

c. Aprobă organizarea de programe pentru a face cunoscute credincioşilor deciziile luate de Comisia Mixtă, fără ca toate Bisericile Ortodoxe să se fi pronunţat în prealabil în consens. Acest fapt este întristător şi vătămător pentru poporul român evlavios.

Inima noastră se umple de o mâhnire nespusă din pricina acestei decizii a Bisericii Ortodoxe a României.” (S.A.O., p. 42.)

„Destui Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe ne-au mărturisit că nu au fost deloc informaţi în legătură cu cele întâmplate în cadrul Dialogului Teologic şi că nu vor primi niciodată vreo unire din partea anticalcedonienilor şi a Sinoadelor Ecumenice. Întrebăm. Este justificată o asemenea lipsă de informare a Ierarhilor Bisericii direct interesaţi, mai cu seamă când sinodalitatea este o condiţie obligatorie în abordarea unor chestiuni atât de serioase? (…) Afirmăm cu smerenie că suntem mişcaţi de un sentiment de responsabilitate şi nu urmărim altceva decât reaşezarea cât mai grabnică a Dialogului pe baze corecte, în aşa fel încât şi noi ortodocşii să ne păstrăm integră Credinţa dreptslăvitoare, dar şi anticalcedonienii să aibă posibilitatea de a se întoarce la adevărata Biserică a lui Hristos, de care sunt separaţi de cincisprezece veacuri.

Credem că, prin harul lui Dumnezeu, strădania coroborată a tuturor mădularelor Bisericii va avea rezultate pozitive.

Însă, în cazul în care unirea se va înfăptui împotriva Unicului Adevăr – să nu fie! – declarăm clar şi categoric că Sfântul Munte nu va accepta o astfel de unire mincinoasă.”


Documentul este semnat, la data de 14/27 mai 1995, de către toţi reprezentanţii şi Întâistătătorii celor douăzeci de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte Athos reuniţi în Sinaxă – (textul este preluat din volumul “Sunt anticalcedonienii ortodocşi?”- (S.A.O.), Editura Evanghelismos, 2007, pp. 43-44)

This entry was posted in Ereticii anticalcedonieni. Bookmark the permalink.

One Response to Pozitia B.O.R. este „straina de cugetarea Bisericii Sobornicesti”

  1. Gabriela says:

    (CONCILIUL VATICAN II)
    ” Într-adevăr, numai prin Biserica catolică a lui Cristos, care este instrumentul general de mântuire, poate fi dobândită toată plinătatea mijloacelor de mântuire. Credinţa noastră este că Domnul a încredinţat numai Colegiului apostolic în frunte cu Petru toate bogăţiile Noului Legământ, pentru a constitui pe pământ Trupul unic al lui Cristos, căruia trebuie să-i fie pe deplin încorporaţi toţi aceia care aparţin deja, în vreun fel, Poporului lui Dumnezeu. Acest Popor, în peregrinarea sa pământească, deşi rămâne expus păcatului în membrii săi, totuşi creşte în Cristos şi este condus cu blândeţe de Dumnezeu după planurile Lui tainice până ce va ajunge cu bucurie la totala plinătate a gloriei veşnice în Ierusalimul ceresc. ”

    In acest caz despre ce “ecumenism” este vorba??
    Mie mi se pare prozelitism catolic in toata regula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>